Vorm is leegte, leegte is vorm

Lief mens,

De  onderstaande inspirerende teksten zijn afkomstig uit het boek: Eeuwigheid in het nu. Woorden voor elke dag.
Geschreven door: Willigis Jäger.
Uitgeverij Asoka.

***

De mens is als passagier op een oceaanstomer. Hij kan nooit verder kijken dan de horizon. Maar wat achter de horizon ligt, is indrukwekkender dan wat ervoor ligt. Zo kunnen we met ons verstand nooit verder zien dan tot een bepaalde horizon. Maar wat aan de ratio ten grondslag ligt, de eigenlijke bron van het zijn, het universele bewustzijn – dat is veel indrukwekkender dan verstandelijke kennis.

***

Door de kracht van onze zintuigen, dus door ons zien, spreken, aanraken, horen, treden we in contact met de buitenwereld. Maar we kunnen het vermogen van onze zintuigen ook naar binnen keren. Dan leiden ze ons naar een diepere werkelijkheid.

***

De werkelijkheid openbaart zich in alles, maar blijft zelf onzichtbaar.

***

Wat we ‘werkelijkheid’ noemen is een proces. Het goddelijke verlaat zijn oorspronkelijke rust en giet zich uit in vele vormen die we de ‘kosmos’ noemen, zonder daarbij zijn rust te verliezen. De werkelijkheid is tegelijk beweging en rust.

***

De Eerste Werkelijkheid is leeg, maar de leegte schijnt door alles heen. ‘De eerste oorzaak van alles is noch zijn noch leven; zij was het immers die zijn en leven geschapen heeft’ (naar Dionysius).

***

Leegte betekent: de dingen op zichzelf hebben geen substantie. Zij steunen op hun wezenlijke natuur. Maar ze bestaan ook niet buiten de leegte. Leegte is niet niets. Zij is datgene wat alle dingen doordringt. Zij maakt de dingen mogelijk en brengt hun eenheid naderbij.

***

Leegte kan ook volheid betekenen. Het is een volheid die zwanger is van alle mogelijkheden. Ze heeft alles in potentie in zich en is oorsprong en schepping tegelijk.

***

Leegte is vorm en vorm is leegte. Zij co-existeren als het ware. Ze kunnen evenmin alleen verschijnen als een medaille die maar één zijde heeft.

***

Het Ene heeft geen gedaante, het is niet in een beeld of structuur te vatten. Het loslaten van alle structuren en alle voorstellingen is een wezenlijk onderdeel van ons rijpingsproces. God is slechts ‘zonder manier ’te begrijpen, zoals Meister Eckhart zegt.

***

Niet extase is het doel van de mystiek, maar de ervaring van de lege eenheid in alle verschijningsvormen.

***

Kenosis (leegte) is het wezen van de Eerste Werkelijkheid en van alle dingen, niet een eigenschap ervan. Het is de oergrond, verbinding tot eenheid. Daartoe behoort ook wat we ‘lijden’, ‘zonde’, ‘goed’ of ‘kwaad’ noemen. Deze ervaring overstijgt alle voorstellingsvermogen. Woorden als ‘leegte’, ‘sunyata’, ‘kenosis’ zijn slechts aanduidingen voor een ervaring die ons buiten het domein van de ratio brengt.

***

Er is een verstaan dat geen verstaander nodig heeft. De niet-dualiteit te ervaren is het doel van alle mystieke wegen.

***

De kern van de mystiek is de ervaring van de leegte of het niets. Deze leegte kan evenmin door filosofisch denken begrepen worden als het oog zichzelf kan zien. Dit kan slechts innerlijk ervaren worden, en zo laat ook leegte zich slechts innerlijk ervaren.

***

Wij hebben deel aan een oneindige fluctuatie van het universum. Er is geen beweger van buitenaf. Er is slechts deze stroom van tijdloze energie. Zoals een bron uitstroomt in een beek, zo stroomt God uit in de schepping.

***

Alles heeft zijn tijd – en in alles openbaart zich God.

***

 

Eeuwigheid in het nu. Woorden voor elke dag.

Uitgeverij Asoka

Schrijver: Willigis Jäger